Հայերեն   English   Русский  

«Վաղ մանկության կրթության խնդիրները»


  
դիտումներ: 1096

Կազմակերպությունն ի սկզբանե աշխատել ու աշխատում է կրթության ոլորտում՝ նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական, զբաղվում է ծնողների,

ընտանիքների, ուսուցիչների, մանկավարժների և ոլորտի այլ մասնագետների վերապատրաստումներով, հրատարակում է մանկավարժական ու մանկական գրականություն՝ երեխաների հետ աշխատող մասնագետների համար։ Հիմնադրամի իրագործած ծրագրերն առաջարկում և կիրառում են երեխայակենտրոն կրթական տեխնոլոգիաներ և ռազմավարություններ, ուսուցմանանհատականևսովորողակենտրոնմոտեցումներ։ Կազմակերպությունն իր հիմնական առաքելությունն այսպես է ձևակերպում. «Նպաստել Հայաստանում բաց, ժողովրդավարական հասարակության կայացմանը, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա կունենա իր ողջ ներուժը դրսևորելու հնարավորություն»։

«Քայլառքայլ»-ի՝վաղ տարիքի երեխաների խնամքին, դաստաիրակությանն ու կրթությանը միտված կրթական ծրագրերն աջակցում են Հայաստանի նախադպրոցական և տարրական կրթության ոլորտի բարեփոխումներին:Ծրագիրն իրագործվում է Հայաստանի ամբողջ տարածքում ՝հատուկ ուշադրություն դարձնելով հատկապես հեռավոր մարզերին և հասարակության առավել անապահով խավերին, օգնումէ ստեղծելու կրթության հավասար հնարավորություններ բնակչության խոցելի խավերի և հատուկ կարիքներով երեխաների համար: «Քայլառքայլը» խիստ կարևորում է և մեծ տեղ է հատկացնում երեխաների ուսուցման ևդաստիարակության գործընթացին ընտանիքների, համայնքների մասնակցությանը։

«Վաղմանկությանկրթությանխնդիրները»

«Քայլ առ քայլը»հոգումէնաևայնմասին, որմանկավարժներին, ծնողներին, կրթության մասնագետներին և վաղ մանկության զարգացման ոլորտում ներգրավված այլ մարդկանց ու կազմակերպություններին հասանելի լինեն նաև այս ոլորտում միջազգային լավագույն փորձը, գիտական հետազոտություններն ու ձեռքբերումները, ինչը կօգնի առավել զարգացնելու և արդյունավետ դարձնելու մեր աշխատանքը։

«Քայառքայլի» նոր ծրագիրը նպատակ ունի Հայաստանում ներկայացնել «Վաղ մանկության կրթության խնդիրները» միջազգային ամսագիրը, որ հրատարակվում է «Բեռնարվան Լիր» հիմնադրամի կողմից։ Սա վաղ մանկության զարգացման խնդիրներին նվիրված ամսագիր է, որի նպատակն է նպաստել վաղ տարիքի երեխաների առողջության, զարգացման, կրթության ու դաստիարակության հիմնախնդիրների լուծմանը, տեղեկացնել այդ ոլորտի լավագույն փորձի մասին և ոգեշնչել ու նպաստել դրանց տարածմանը։

Ծրագրիշրջանակներումհայերենենթարգմանվելամսագրիմիքանիհրապարակումներըևնախաձեռնվելենդրանցքննարկումներըվաղմանկությանզարգացմանհարցերովշահագրգիռլսարաններիհետ. ուսանողներ, դասախոսներ, դաստիարակներ, ծնողներ, ոլորտով հետաքրքրված այլ անձինք։

Քննարկման համար ներկայացվել են աշխարհի տարբեր ծայրերում այս ոլորտում աշխատանքի հետաքրքիր փորձի օրինակներ, որոնց նման տարբերակներ հետագայում հնարավոր կլինի իրականացնել նաև Հայաստանում։

Չինաստան. վաղմանկությանզարգացմաննուղղվածհամայնքայինծրագիր

Այսծրագիրն իրականացվել է Չինաստանի գյուղական և հեռավոր բնակավայրերում մինչև 3 տարեկան երեխաների համար: Երեխաներիզարգացման նպատակով կրթական ծրագրերը ամենուր ներդրվում են հիմնականում նախակրթարաններում, մանկապարտեզներումուդպրոցներում 3 տարեկանիցսկսած: Իսկմինչև 3 տարեկաններիհամակարգայինզարգացմաննուղղվածծրագրեր հիմնականում չենգործումհատկապեսգյուղականհամայնքներում: Քաղաքային բնակավայրերում գործողվաղ մանկությանզարգացմանմասնավորկենտրոններիծառայություններնէլաղքատկամգաղթականբնակչությանհամարհաճախմատչելիչենֆինանսականառումով: Նմանկենտրոններումերեխաներիխնամքնուվաղզարգացումըխթանելուհամարտարիքինհամապատասխաննյութերըսովորաբարբավարարչենլինում, իսկխնամատարներըլինումենցածրորակավորմամբ, բավարարվերապատրաստումներչանցած և երեխայիզարգացմանվերաբերյալմակերեսայինպատկերացումունեցողուերեխայիզարգացմանկարևորայդշրջանըբացէմնում: Մինչդեռայդ տարիքում ստացածգիտելիքներնավելիօգտակարեներեխայիհետագակրթականհաջողություններիհամար:

Ծրագիրն առաջին անգամ փորձարկվել է Չինաստանում: 2013 թվականիցՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը, համագործակցելովԿանանցհամաչինականֆեդերացիայիհետ, այն իրականացրել է Չինաստանիվեցնահանգների 146 համայնքներում խոցելիխավերիմինչև 3 տարեկաներեխաներիհամար:

Երեխաների դաստիարակությանը և խնամքին ուղղված ինտեգրված մոտեցումը լավ է ընդունվել համայնքներում թե՛ ծնողների և թե՛ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ինչի մասին վկայում են նման ծառայությունների մատուցման ինտեգրումը բարելավելու և ծրագիրը շարունակելու հարցում համագործակցելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը: Փորձնական ծրագրի հաջողված արդյունքների հիման վրա ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և նրա պետական գործընկերները պայմանավորվել են համատեղ աշխատել շահառուների հետ անմիջականորեն շփվող վաղ մանկության զարգացման աշխատուժի ստեղծման և ողջ երկրում այս մոդելի տարածման ուղղությամբ:

«Պատասխանատու, ներգրավվածևսիրող հայրեր»

Աշխարհի շատ երկրներում դեռ կաայնկարծրատիպը, որերեխաներիխնամքնուդաստիարակությունըմիայնմայրերիգործնէ: Ուհայրերիներգրավվածությունըերեխաներիխնամքիգործումսովորաբարփոքրտոկոսէկազմում:

«Պատասխանատու, ներգրավվածևսիրող հայրեր» ծրագիրըհայրերինհասցեագրվածմենթորականնախաձեռնությունէ, որնառաջինանգամփորձարկվելէՀյուսիսայինՈւգանդայում:

Ծրագրիշրջանակումաշխատանքներենտարվելմինչևերեքտարեկաներեխաներունեցողտղամարդկանցհետ, որոնքառաջինանգամենհայրդարձել: Հայրնումայրըընտրումենհամայնքումհարգանքվայելողմարդկանց, որոնքվերապատրաստվումեն, որպեսզիմենթորականօժանդակությունցուցաբերեներիտասարդհայրերին:

Հայրերը սովորաբար զբաղված են աշխատանքով, ապահովում են ընտանիքի ֆինանսական բարեկեցությունը, սակայն մասնակցություն երեխաների դաստիարակության ու խնամքի մեջ գրեթե չեն ունենում, կամմասնակցումենմիայնորպեսպատժող, խիստմեկը, ումկերպարովմայրըսաստումէերեխաներին:

Այնինչ մանկական հոգեբանները վստահեցնում են, որ այն երեխաները, ում հայրերը ակտիվ մասնակցությունն ունեն նրանց առօրյա կյանքում, սոցիալապես ավելի լավ են զարգանում ու ավելի հաջողակ լինում: Այդ են փաստում նաև այլերկրներում«Պատասխանատու, ներգրավվածևսիրող հայրեր» ու «Ծրագիր P» ծրագրերի արդյունքներնուհետազոտությունները, որոնք ցույցենտալիս, թեինչհսկայականտարբերությունէլինումերեխայիզարգացմանմեջ, երբհայրերըներգրավվումեննրախնամքիգործում:

«Սեզամիփողոց» հաղորդաշար

«Սեզամի փողոց» հաղորդաշարը ստեղծվել է 1969 թ. անբարենպաստպայմաններումապրողնախադպրոցականտարիքիերեխաներին գրել, կարդալսովորեցնելուևդպրոցին նախապատրաստելունպատակով: Բայցժամանակիընթացքումայնընդլայնել էթե՛իրլսարանըտարիքային ու աշխարհագրականառումով, թե՛ թեմաներն ու ընդգրկումը: Սամինչև 12 տարեկաներեխաներինխաղայինֆորմատովներկայացնումէոչ միայն գիտելիքներ, այլ նաևժամանակակիցհասարակությանարժեքներնունորմերը, երեխաներիմեջդաստիարակումինքնահարգանք, լավատեսություն, կենսականակտիվդիրքորոշում, ևխթանումհետաքրքրասիրությունը:

Հաղորդումնայնպիսիհաջողությունունեցավ, որսկսեցցուցադրվելտարբերերկրներում: Այնպիսիերկրներ, ինչպիսիքենԲրազիլիան, ԳերմանիանևՄեքսիկան, նույնպեսցանկացանիրենցերեխաներիհամարօգտագործելուսուցմանևզվարճանքիհամատեղմանայսնորարարականմոտեցումը: Յուրաքանչյուրնորերկրումհաղորդաշարիվրաաշխատումենտեղացիհոգեբաններումանկավարժներ՝ստեղծում «Սեզամի փողոցի» լիովին տեղայնացված տարբերակներ. բովանդակությունը հարմարեցվումէ տվյալտարածքիլեզվինևմշակույթին, ընտրվումեննոր այնպիսիկերպարներուպատմություններ, որոնքհասկանալիկլինենտեղացիերեխաներին:

Միջազգայինհամատեղարտադրանքըպահպանումէ «Սեզամիփողոցի»մոդելըևհիմնականկրթականնպատակները, բայցյուրաքանչյուրերկրիհամարստեղծվումէուսումնականհատուկծրագիր՝հարմարեցնելովտվյալերկրիերեխաներիառանձնահատուկկարիքներին: Այսօրարդենայնհասանելիէ 150երկրներիերեխաների, ովքերայդդասերիմիջոցովոչմիայնսովորումենճանաչելտառերնութվերը, այլնաևիրենցզարգացմանհամարկարևորսոցիալ-հուզականհմտություններենձեռքբերում: «Սեզամիփողոցը»դարձելէաշխարհիոչպաշտոնականամենամեծմանկավարժը:

Copyright © 2014 — ankakh.com. All Rights Reserved. Նյութերը մասնակի կամ ամբողջությամբ մեջբերելիս ակտիվ` հիպերլինքով հղումը Ankakh.com-ին պարտադիր է: